Service - Kurs

Kontroll av brannslokkere og -slanger

Norsk HMS Service har godkjente kontrollører av brannslokkere og slanger. Registrert hos "Rådet for vedlikehold av håndslukkere". Vi har et godt system med rapportering til eier etter kontroll, med nummerering av hver slokker og henvisning til plassering. Vi kan også tilby reparering av slokkere som ikke tilfredsstiller krava, så langt det lar seg gjøre. Alt i hht. NS 3910 (norsk standard for kontroll og vedlikehold av brannslokkere). Vi har samarbeidspartnere som tar for seg installasjon av store anlegg i fabrikker og båter.

Vedlikeholdsintervaller:

Type håndslokker:

Visuell kontroll: (Internkontroll)
Utføres av eier

Kontroll:
Standardens
tillegg B i bolig

Kontroll:
Standardens tillegg B for øvrig

Service:
Standardens tillegg C
(+ event. tillegg D)

 

 

År

År

År

Vann, skum og vannbasert *)

**)

2

1

5

Pulver (trykkladet)

**)

5

1

10

Pulver (med patron)

**)

2

1

10

Co2

**)

2

1

10

 

Kontroll av Fallsikringsutstyr

Fallsikringsutstyr skal, i henhold til forskrift om bruk av fallsikringsutstyr (EN 365), gjennomgå periodisk kontroll minst en gang i året, eller oftere dersom bruken tilsier det.

Det er eier av utstyret som har ansvaret for å sende inn utstyr til kontroll. Blir ikke dette gjort er det arbeidsgiver som blir stilt økonomisk ansvarlig ved en eventuell fallulykke.

Kontrollen skal utføres av godkjente servicefolk. Norsk HMS Service utfører denne type kontroll på fallseler, belter og liner fra en rekke kjente produsenter.

Fallsikring

Fallsikring må velges i henhold til bruken. Det er viktig å lese bruksanvisningen. Mange produkter som hver for seg er godkjente kan være livsfarlige å bruke sammen.

Det er også viktig å velge utstyr som er brukervennlig og komfortabelt.

Det er også viktig at utstyret er tilpasset klareringshøyden. Er denne høyden under 6,5m må en utelukke bruken av en rekke fallsikringsprodukter.

Det finnes flere standarder for fallsikring. Det er viktig å sikre seg at utstyret virkelig er godkjent fallsikring. Det finnes også støtteutstyr som ligner fallsikring. Faller en med støtteutstyr kan dette ryke.

Husk at når en faller 1m virker det en kraft på 1 tonn på kroppen din! Da er det viktig å ha valgt riktig utstyr.

 

Kontroll av førstehjelpsutstyr - Førstehjelpskontrollen

Norsk HMS Service tilbyr en servicerutine som gir trygghet og orden. Førstehjelpskontrollen er et servicetilbud fra Norsk HMS Service, som gjør det enkelt å etterleve lov om internkontroll og regler fra arbeidstilsynet. Førstehjelpskontrollen er med å sikre den nødvendige standard på denne delen av ditt HMS-arbeid.

Med regelmessige intervaller sørger Norsk HMS Service for å kontrollere og supplere førstehjelpsutstyret i virksomheten. På den måten får både du og dine medarbeidere sikkerhet for at det holder en høy og jevn standard.

Vi har en unik kompetanse på dette området. Vårt nye servicetilbud sikrer at alle typer bedrifter og virksomheter nå kan holde det nivået på sitt førstehjelpsutstyr som lover, regler og forskrifter krever.

Vi fører logg under hvert besøk og den som er ansvarlig for internkontrollen får servicerapporter som dokumenterer forbruk og utskifting, samt at alt er i orden.

Ønsker du å få etablert skikkelige rutiner for kontroll og etterfylling av førstehjelpsutstyr kan du ta kontakt med førstehjelpskontroll forhandleren i ditt distrikt.

Du er trygg når Førstehjelpskontrollen var i skapet sist.

(Kontroll og etterfylling av alle medisinskap og -skrin som henger i bedriften, med påfølgende dokumentasjon til deres HMS-system, gjerne samtidig med kontrollene over.)

Spør etter førstehjelpsavtale.

 

SPESIELLE FORHOLD

Hvor det foreligger fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader, må førstehjelpsutstyret suppleres med henblikk på å dekke slike behov.

Det kan være behov for spesielt utstyr til kunstig åndedrett. På markedet finnes det idag lettbetjente oksygenapparater.

Det bør foruten vanlig førstehjelpsutstyr og oksygenapparat/surstofflaske, også finnes skinner og bårer i den utstrekning det kan antas å bli bruk for slikt utstyr.

På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i øynene, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling.

Ved virksomheter hvor det kan være fare for katastrofer eller katastrofelignende ulykker, for eksempel gassutbrudd, eksplosjoner og annet, skal det utarbeides planer for førstehjelp..... jfr. arbeidsmiljøloven § 12 nr. 4 bokstav c.

Veiledning til førstehjelpsutstyr på arbeidsplassen

www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/brosjyrer/full176.html#1

 

Ansvar

Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 § 14 Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiveren skal sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov, jfr. særlig §§7-13. For å sikre at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, skal arbeidsgiveren:

Arbeidstilsynet: best.nr.176 veiledning til Arbeidsmiljøloven
Førstehjelpsutstyr

Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusive de organisatoriske.

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiver...

 

Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 § 8 Arbeidsplassen

Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Det skal sørges for :

j) At førstehjelpsutstyr er plassert tilgjengelig

Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 § 12 Tilrettelegging av arbeidet

Nr 4.

c) Når arbeidet er av en slik art at det kan være fare for katastrofe eller katastrofelignende ulykker, skal det utarbeides planer for førstehjelp, rømningsveier og redningstiltak, registrering av hvilke arbeidstakere som oppholder seg på arbeidsstedet m.v.

Arbeidstilsynet: best.nr.176 Veiledning til arbeidsmiljøloven. Førstehjelpsutstyr.

Utstyret i førstehjelpskoffertene er definert med innhold til mobil og stasjonær enhet. Mobil enhet er et tillegg til stasjonær enhet der hvor Bedriftens virksomhet er spredd over et større område.

Presiserer at utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter, og øvrige arbeidsforhold inklusive de organisatoriske.

Stasjonær enhet

Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller deler av denne, med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig, må også stå i forhold til lokalitetene (arbeidstakernes innbyrdes plassering med hensyn til blant annet avstand, forskjellige etasjer og lignende).

Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) liten

2 stk.

Komprimerende bandasje (enkeltmannspakning) stor

2 stk.

Steril kompress, små

2 stk.

Absorberende kompress, store

2 stk.

Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrelse 2 pk

2 stk.

Sårplaster

1 pk

Heftplaster 2,5 cm x 5 m

1 rull

Sterile tupfere

1 pk.

Trekanttørkle (fatle)

2 stk.

Sikkerhetsnåler

1 eske

Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer)

1 stk

Elastisk bind 10 cm x 5m

2 ruller.

Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter)

2 stk.

Øyeskylleflasker med fysiologisk saltvann (2 a 0,5 l eller 1 a 1,0 l)

1-2 stk

Sårvaskeservietter

1 pk.

Brannbandasje f.eks 5 cm x 15 cm

1 pk..

Kort veiledning i førstehjelp